ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಟಿ. ಸೋಮಶೇಕರ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಶ್ರೀ.ಗುಂಡೆ ಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
5 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
6 ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
7 ಉಷಾರಾಣಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
8 ಶ್ರೀ.ಆರ್. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು