ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಟಿ. ಸೋಮಶೇಕರ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬಿ.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8