ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮೂಲ
1 ಬಿಡಿಎ 14(2ಎ)ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಶಪಥಪತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ಬಿಡಿಎ ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3 ಬಿಡಿಎ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4 ಬಿಡಿಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮೂನೆ ಅ_ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ 2011 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಯ ಸೇವೆಗಳು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5 ಬಿಡಿಎ ಕ್ರಯಪತ್ರ_ಮರು ಹಂಚಿಕೆ_ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6 ಬಿಡಿಎ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ_ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7 ಬಿಡಿಎ_ಖರೀದಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 ಬಿಡಿಎ_ಖಾತಾ ಪತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9 ಬಿಡಿಎ_ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10 ಬಿಡಿಎ_ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11 ಬಿಡಿಎ_ಜಂಟಿ ಶಪಥ ಪತ್ರ_ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12 ಬಿಡಿಎ_ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ ನಮೂನೆ_ಸಾಮಾನ್ಯ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13 ಬಿಡಿಎ_ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಬಂಧಪತ್ರ_ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

14 ಬಿಡಿಎ_ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮನೆಗಳು_ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಮನೆಗಳು_ನಮೂನೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

15 ಬಿಡಿಎ_ರದ್ದಿಯಾತಿ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16 ಬಿಡಿಎ_ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

17 ಬಿಡಿಎ_ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

18 ಬಿಡಿಎ_ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ_ಅಧಿಕ ವರಮಾನ ಗುಂಪಿನ_ಎಚ್ಐಜಿ_ಮನೆಗಳು_ಎಸ್ಎಫ್ ಎಚ್ಎಸ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

19  

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ