ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ  ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಆಸ್ತಿ ಬಾಕಿ , ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

 

      ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ
1 .

ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ:25725932

ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ(ಪೂರ್ವ) ,ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560102
2 .

ಬಿ.ಆರ್ ದಯಾನಂದ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ:2335195

ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ) 
ಬಿಡಿಎ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

3 .

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ :23336636

ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ(ಉತ್ತರ) 
ಬಿಡಿಎ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ, ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032

4.  

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)                                    

ದೂರವಾಣಿ :26716108

ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ(ದಕ್ಷಿಣ) 
ಬಿಡಿಎ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560070