ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತರು

ಬೆಂಗಳೂರು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ ಹೆಸರು ಯಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ .ಎ.ಭರತ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ  30-01-1981 02-01-1982
2 ಶ್ರೀ. ಆಧಿಪ್ ಚೌಧುರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 02-01-1982 10-03-1983
3 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10-03-1983 23-08-1985
4 ಶ್ರೀ .ಎಸ್. ಎಮ್. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 23-08-1985 14-05-1986
5 ಶ್ರೀ. ಎಸ್ .ಆರ್.ವಿಜಯ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 14-05-1986 05-08-1987
6 ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಕೆ. ನೀಲಕಂಠ ರಾಜ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 05-08-1987 29-04-1988
7 ಶ್ರೀ  ಎಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾವ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ  29-04-1988 22-05-1989
8 ಶ್ರೀ. ಅಭಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 22-05-1989 24-07-1989
9 ಶ್ರೀ. ದಿಲೀಪ್ ರಾವ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 24-07-1989 19-11-1990
10 ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಶಂಕರಪ್ಪ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19-11-1990 12-07-1992
11 ಶ್ರೀ.  ಎ.ಕೆ.ಎಮ್.ನಾಯಕ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 12-07-1992 12-10-1993
12 ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಆರ್. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 12-10-1993 24-02-1995
13 ಶ್ರೀ.  ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 24-02-1995 19-06-1995
14 ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19-06-1995 25-10-1999
15 ಶ್ರೀ.  ಜಯಕರ್ ಜೆರೋಮೆ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 25-10-1999 07-05-2004
16 ಶ್ರೀ.  ಎ.ಕೆ. ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07-05-2004 12-07-2004(ಪ್ರಭಾರ)
17 ಶ್ರೀ.  ಎಮ್. ಎನ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07-12-2004 05-05-2006
18 ಶ್ರೀ.  ಎಮ್. ಕೆ. ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 05-05-2006 17-03-2008
19 ಶ್ರೀ.  ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 17-03-2008 07-01-2010
20 ಶ್ರೀ.  ಭರತ್  ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07-01-2010 06-04-2012
21 ಶ್ರೀ.  ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಖರೋಲಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 06-04-2012 29-08-2012
22 ಶ್ರೀ. ಶಾಮ್ ಭಟ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 29-08-2012 22-06-2016 
23 ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖತ್ರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 22-06-2016  03-10-2017
24 ಶ್ರೀ. ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10-03-2017