ಮುಖಪುಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪರಿಸರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
English

DqÀ½vÀ «¨sÁUÀ     

C)¹§âA¢:  


    ¢£ÁAPÀ 31.03.2016 gÀ°èzÀÝAvÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀASÁå §® 561 EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 252 ¤AiÉÆÃfvÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ/ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 309 ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / £ËPÀgÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.

           


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹zÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05.06.2001 (£ÀCE 135 ¨ÉAD¸Éà 2001) gÀ°è C£ÀĪÉÆâ¹gÀÄvÀÛzÉ.


D) ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ / ªÀ¸Àw WÀlPÀ ºÀAaPÉ:


¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 01.04.2015 jAzÀ 31.03.2016gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄAdÆgÀÄ, ªÀ®UÉgɺÀ½î, PÀuï«Ä¤PÉ, zÉÆqÀا£ÀºÀ½î, D®ÆgÀÄ, w¥Àà¸ÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ 107 3©ºÉZï PÉ ¥sÁèmïì UÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£À: 1©ºÉZï PÉ, 2©ºÉZï PÉ ªÀÄvÀÄÛ 3©ºÉZï PÉ MlÄÖ 3280 ¥sÁèmïì UÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ®Ä C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05.01.16gÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ. EzÀ®èzÉ, PÉA¥ÉÃUËqÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 5000 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 14.10.15gÀAzÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹, ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.


E) ©r ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ (¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1984gÀ ¤AiÀĪÀÄ 5 ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 06.08.1997gÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå.£ÀCE/129/JAJ£ï f/97gÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa C£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA.AiÀÄÄrr/475/JAJ£ï f/2014 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 20.05.2015gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ ©r ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ©r ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è.


F) §zÀ° ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:


        ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1984gÀ ¤AiÀĪÀÄ 11(J) C£ÀéAiÀÄ §zÀ° ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀµÀðzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ½AzÀ, ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀ PÀlÖqÀUÀ½AzÀ MAzÉà ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀjUÉ ºÀAazÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉZï.n. / J¯ï.n. «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï ºÁzÀĺÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ºÀAaPÉzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÆ® ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®èzÀ PÁgÀt, §zÀ° ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ §zÀ° ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è CAvÀºÀ ºÀAaPÉzÁgÀjUÉ ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 202 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ° ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÁßV ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


G) UÀÄwÛUÉ PÀgÁgÀÄ¥ÀvÀæ / ±ÀÄzÀÞPÀæAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:


     ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è 785 UÀÄwÛUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2281 ±ÀÄzÀÞPÀæAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


H) £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀå ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:


    ¢£ÁAPÀ 01.04.2015 jAzÀ 31.03.2016gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, DgÀPÀëPÀ oÁuÉUÀ¼ÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄ, ªÀ¸Àw UÀȺÀ EvÁå¢UÀ½UÁV ««zsÀ ¸ÀAWÀ / ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV 10 £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀå ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F ºÀAaPɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ.1,28,00,762/- ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ ‘D’ £À°è ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ.


IÄ) PÀAzÁAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ:


     ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è MlÄÖ 4 PÀAzÁAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁZïð 2016gÀ CAvÀåPÉÌ 78,150 ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ MlÄÖ ¸ÀévÀÄÛUÀ½AzÀ gÀÆ. 14,62,24,363/- ªÁ¶ðPÀ PÀAzÁAiÀÄ ¨ÉÃrPɬÄzÀÄÝ, 2016gÀ ªÀiÁZïð CAvÀåzÀ ªÉüÉUÉ 8,12,23,060/- ªÀ¸ÀÆ°AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÆ°AiÀiÁUÀzÀ ¨ÁQ PÀAzÁAiÀÄ ªÉÆvÀÛ 6,50,01,303/-.


      §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁzÀ MlÄÖ 1,32,175 ¸ÀévÀÄÛUÀ½AzÀ 1,18,05,993/- PÀAzÁAiÀÄ ¨ÁQ ¨ÉÃrPɬÄzÀÄÝ, 2016gÀ ªÀiÁZïð CAvÀåPÉÌ 32,16,348/- ªÉÆvÀÛ ªÀ¸ÀÆ°AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÆ°AiÀiÁUÀzÀ ¨ÁQ PÀAzÁAiÀÄ ªÉÆvÀÛ 85,89,645/-.


MmÁÖgÉ 2015-16£Éà ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ PÀAzÁAiÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄÄ 15,80,30,356/-UÀ¼À¶ÖzÀÄÝ, 8,44,39,408/- ªÀ¸ÀƯÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQAiÀÄÄ 7,35,90,948/- gÀ¶ÖgÀÄvÀÛzÉ.