ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

1

 

ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬಿ.ಡಿ.ಎ

ದೂರವಾಣಿ : 23342716 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:203

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23365036

ಮಿಂಚಂಚೆ :chmn@bdabangalore.org

2

ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಆಯುಕ್ತರು

ದೂರವಾಣಿ :23360843 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:257

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23442273

ಮಿಂಚಂಚೆ :commissioner-bda@ka.gov.in

ಆಡಳಿತ / ಹಂಚಿಕೆ ವಿಭಾಗ
3

ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೂರವಾಣಿ : 23365151 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:238

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340651

ಮಿಂಚಂಚೆ : secy@bdabangalore.org

4

ಎನ್ ಎಸ್ ಚಿದಾನಂದ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1

ದೂರವಾಣಿ : 23449993 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:225

5

ಪಾತಾ ರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2

ದೂರವಾಣಿ : 23449995 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:605

6

ಆರ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3

ದೂರವಾಣಿ : 23449990 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:234

7

ಸತೀಶ್‍ಬಾಬು ಹೆಚ್ ಎಸ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4

ದೂರವಾಣಿ : 23449996 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:220

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಇಲಾಖೆ
8

ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ)

ದೂರವಾಣಿ : 23368614 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:208

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23368614

ಮಿಂಚಂಚೆ : dc-laq@bdabangalore.org

9

ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಬು,  ಕ.ಆ.ಸೇ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:221

10

ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:210

11

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಎನ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:216

12

ಡಾ.ಮಮತಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:214

13

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2

 
14

ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ  ವಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು

(ಮರು ಹಂಚಿಕೆ & ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ)

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:288

ಅಭಿಯ೦ತರ ಇಲಾಖೆ
15

ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23340258 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:227

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340641
ಮೊಬೈಲ್ : 9845630123

ಮಿಂಚಂಚೆ : em@bdabangalore.org

16

ಸಂಭಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:236

ಮೊಬೈಲ್ :9148424467
17

ವಿನಾಯಕ ಸೂಗೂರು, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:235

ಮೊಬೈಲ್ :9845630126
18

ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-3

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:234

ಮೊಬೈಲ್ :9448523405
19

ಬಿ.ಎಲ್.ರವಿಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-4

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:249

ಮೊಬೈಲ್ :9480088529
20

ವಿನಾಯಕ ಸೂಗೂರು (ಪ್ರಭಾರ), ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-5

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:231

ಮೊಬೈಲ್ :9945630114
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
21

ಎಂ.ಎನ್ ಕುಮಾರ್

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23443206 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:290

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23465529

ಮಿಂಚಂಚೆ : tpm@bdabangalore.org

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

22

ಶೇಕ್ ಲಥೀಫ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23362662 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:268

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340626

ಮಿಂಚಂಚೆ : fm@bdabangalore.org

23

ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ :23367359 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:267

ಅರಣ್ಯ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

24

ಗೋಪಿನಾಥ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ :8880004847 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:260
25

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಎಸ್ಎಡಿಹೆಚ್

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:242

ಮೊಬೈಲ್ :9845630147

ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ

26

ಸಚಿನ್ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ

ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ದೂರವಾಣಿ :23364227 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:285
ಮೊಬೈಲ್ :9845630108

ಮಿಂಚಂಚೆ : sp@bdabangalore.org

27

ಕೆ.ಪಿ.ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಕ.ಪೋ.ಸೇ

ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:264

ಮೊಬೈಲ್ :7349277557

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

28

ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ :23464064 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:276

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23567210
ಮೊಬೈಲ್ :9035276007

ಮಿಂಚಂಚೆ : pro@bdabangalore.org

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

29

ಚೇತನ್ ಕೆ, ಬಿ.ಇ. , ಎಂ.ಟೆಕ್.,

ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ದೂರವಾಣಿ :23440480 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:230

ಮೊಬೈಲ್ : 9611822882

ಮಿಂಚಂಚೆ : systemsmanager-bda@ka.gov.in

ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

30

ಅಂಗಡಿ ಹಿರೇಮಠ್

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ : 23364665 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:273

 

31

ಬಿ ಎ ಮುಚಂಡಿ

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ -1

32

ಹೆಕೆ.ಡಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ -2

 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ

33

ಮಹಾದೇವ ಗೌಡ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ : 25720264

ಮೊಬೈಲ್ :7349524895

34

ದೇವಾನಂದ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ :23381479

ಮೊಬೈಲ್ :9449547709

35

ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲಂಕಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ : 23333479

ಮೊಬೈಲ್ :9611147016

36

ಪಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ)

ದೂರವಾಣಿ :26712969

ಮೊಬೈಲ್ :9900061931

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ
37

ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ:25725932

 

37

ಬಿ.ಆರ್ ದಯಾನಂದ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ:2335195

 

37

ಎಸ್.ಎನ್.ಸಾವಿತಾ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ :23336636

 

37

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)

ದೂರವಾಣಿ :26716108