ಮುಖಪುಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪರಿಸರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
English

£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á «¨sÁUÀ:


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀªÀÅ 1219.50 ZÀ.Q.«Ã. «¹ÛÃtð«gÀÄvÀÛzÉ.


PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÉÄÝ 1961 gÀrAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ AiÉÆÃd£Á ¥Áæ¢üPÁgÀªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á «¨sÁUÀªÀÅ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.


£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ.


(1)  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁjPÉ / ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄ«PÉ.


(2)  ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV ªÀ¸Àw / ªÀ¸ÀwAiÉÄÃvÀgÀ §qÁªÀuÉ £ÀPÉë : ªÀ¸Àw / ªÀ¸ÀwAiÉÄÃvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.


(3)  PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÉÄÝ 1961gÀ ¸ÉPÀë£ï 14-J gÀrAiÀÄ°è ¨sÀÆ-G¥ÀAiÉÆÃUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.


(4)  ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À «¨sÀd£É : ¸ÀªÀiÁªÉÄî£ÀUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.


(5)  PÀlÖqÀ £ÀPÉëUÀ¼À ªÀÄAdÆgÁwUÁV §gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ vÁAwæPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤Ãr, ªÀÄÆ® PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß C©üAiÀÄAvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ «¨sÁUÀPÉÌ gÀªÁ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ½AzÀ §gÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ½UÉ AiÉÆÃd£Á zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀ®AiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄrAiÀÄ°è vÁAwæPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.


(6)  ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ½UÉ vÁAwæPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.


(7)  ¨sÀÆ ¥ÀjªÀvÀð£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉUÉ Dgï.JA.¦-2015gÀAvÉ ¨sÀÆG¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ C©ü¥ÁæAiÀÄ / ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.


¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è£À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:-


1)  ºÁ° eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É “¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É 2015” ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå.£ÀCE/540/¨ÉAD¸ÉÃ/2004 ¢£ÁAPÀ 25.26.2007gÀ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. “¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É 2015”gÀ AiÉÆÃd£Á CªÀ¢üAiÀÄÄ 2015 £Éà ¸Á°UÉ CAvÀåUÉƽî°zÉ. FUÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ “¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É-2015”£ÀÄß ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÉƽ¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆArzÀÄÝ, Evaluation  Committee  gÀªÀgÀÄ ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ vÁAwæPÀ ºÁUÀÆ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË°ÃPÀj¹,  M/s  Royal Hoskoning  Consulting  Pvt  Ltd.,  (Formerly  M/s  DHV  India  Pvt  Ltd.,)  gÀªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2014gÀAzÀÄ  M/s  Royal Hoskoning  Consulting  Pvt  Ltd.,  (Formerly  M/s  DHV  India  Pvt  Ltd.,)  gÀªÀjUÉ PÁAiÀiÁðzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. RMP-2031gÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.


2)  C£ÀĪÉÆâvÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ-G¥ÀAiÉÆÃUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® £ÀPÉë ºÁ° ¨sÀÆG¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉ®¸À ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.


¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è 80 SÁ¸ÀV ªÀ¸Àw / ªÀ¸ÀwAiÉÄÃvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ C£ÀĪÉÆâ¹gÀÄvÀÛzÉ. SÁ¸ÀV, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ / ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV 46 §qÁªÀuÉ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹zÀÄÝ, PÁAiÀiÁðzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÉÄÝ 1961gÀ PÀ®A 14(J)gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ jmï Cfð ¸ÀASÉå.21436/2005gÀ°è ¤ÃrgÀĪÀ DzÉñÀzÀAvÉ M.P.C.  ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉ.n.¹.¦. PÁAiÉÄÝ 1961 ¸ÉPÀë£ï 14-J(3)PÉÌ wzÀÄÝ¥Àr vÀgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄr 201 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ ¥ÁægÀA©üPÀ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÀA§AzsÀ 1391 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ Dgï JA¦-2015gÀAvÉ ¨sÀÆ-G¥ÀAiÉÆÃUÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃjzÀÄÝ, ¤UÀ¢üvÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ 1378 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.


¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À°è «¨sÀd£Á / ¸ÀªÀiÁªÉÄð£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MlÄÖ 97 CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ PÀlÖqÀ £ÀPÉë ªÀÄAdÆgÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ vÁAwæPÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ®AiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ¥Àj«ÄwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:


¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå :

UDD/115/BEM/RU/PRA/2002, ¢£ÁAPÀ 12.08.2002gÀAvÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, £ÀUÀgÀ AiÉÆÃdPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ£ÁßV £ÉëĹ  AEMC  ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB gÀa¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ £ÀqɸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.