ನಗರ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ನಕ್ಷೆ ಆದೇಶ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.73(ಪಿ),75/1,76/1,88/1(ಪಿ),90(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 414790.70 ಚ.ಮೀ [10 ಎಕರೆ 10ಗುಂಟೆ(07 ಗುಂಟೆ ‘ಬಿ’ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಬೋರೇಗಱಡ, ನಿರ್ದೆಶಕರು,ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್,ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-11/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 97, 98, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 101/3, 104, 105/1,106,108,109/2,129/1,130/1,130/2,124,141/1,141/2,142/2ಂ2,142/2ಃ ರಲ್ಲಿನ 31 ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ (0-22 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಮೆ|| ಆಕರ್ಶಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ.ಪ್ಯೈ.ಲಿ., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-39/2012-13
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.13/1,13/2,13/10,13/11,13/12,13/13,13/14 ಮತ್ತು 13/15 ರಲ್ಲಿನ 26911.37 ಚ.ಮೀ (06 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ) (ಖರಾಬು 04 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವನೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭರತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-24/2017-18  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.78/1 ರಲ್ಲಿ 0-06.2 ಗುಂಟೆ,78/3 ರ ಪೈಕಿ ರಲ್ಲಿ 0-39.75ಗುಂಟೆ, 78/4 ರಲ್ಲಿ 0-33.25 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), 78/5 ರಲ್ಲಿ 0-32.50ಗುಂಟೆ,78/6 ರಲ್ಲಿ 0-15 ಗುಂಟೆ, 78/7 ರಲ್ಲಿ 0-28 ಗುಂಟೆ, 78/8 ಬಿರಪೈಕಿ 0-05ಗುಂಟೆ(0-01 ಗುಂಟರ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), 78/9 ರ ಪೈಕಿ 0-7.50 ಗುಂಡೆ ಒಟ್ಟು 04 ಎಕರೆ 7.25 ಗುಂಟೆ(0-02 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮೆ:ಸಲಾರ್ ಪುರಿಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DP-35/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಳೂ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.86/1 A ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ (0-03ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.86/1ಃ ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 22.75 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಅಮಾನಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಗ್ರಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.171/2 ರಲ್ಲಿ 0-03 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟಾರೆ 07 ಎಕರೆ 15.75 ಗುಂಟೆ (0-05 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s. Neelanchal Lifestyle Housing LLP.ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-37/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
6 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಗುಬ್ಬಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 60/1 (ಪಿ) ಮತ್ತು 60/2(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ 7 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ (02 ಗುಂಟೆ ‘ಬಿ’ ಖರಾಬು ಕಳೆದು) 07 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ/30857.02ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ದಿ ಜಯನಗರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ.ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-26/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ,ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.61/3,62/2,84/1 (ಪಿ) ಮತ್ತು 84/2 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 23977.29 ಚ.ಮೀ.,[05 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-40/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.74/1,74/2,74/3,74/4,77/1,77/2,77/3 ಮತ್ತು 77/4 (ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ :2-190-11/1-4) ರಲ್ಲಿನ 52406.36 ಚ.ಮೀ [13ಎ-02 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ 04 ಗುಂಟರ ಖರಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 12ಎ-38 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಸತಿಯೇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಉದ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ:ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರಿಮತಿ ನಿರೂಪ ಶಂಕರ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-46/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 0-32 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 0-32.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/1P ರಲ್ಲಿ 0-15.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 02.5 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 15P ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ -00 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 19P ರಲ್ಲಿ 0-28.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 34/P ರಲ್ಲಿ 0-34 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 35/1P ರಲ್ಲಿ 02ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-02ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. M/s 222 Ventures Represented by Meghana Prasad Deshpande ಮತ್ತು RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd. Rep by H. P. Ramareddy & A. Ramareddy ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-31/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಬಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 16/1 ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ.17/2 ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 05 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ (IT/BT) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s Vaishnavi Infrastructure Pvt. Ltd ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DP-50/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋನದಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ಮತ್ತು 2/6 ರಲ್ಲಿ (‘ಬಿ’ ಖರಾಬು 16.08 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ‘ಎ’ ಖರಾಬು 12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 08 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 32526.56 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಚೌಧರಿ, ಶ್ರೀ. ಅಡಗದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ Special power of attorney ದಾರರಾದ M/s. Nitesh Estates Ltd., ನ ಪರವಾಗಿ Executive Director ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-56/2014-15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 [ಭಾಗ] ರಲ್ಲಿನ 1,94,256 ಚ.ಮೀ. [48 ಎಕರೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-33/2013-14 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 0-32 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 0-32.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/1P ರಲ್ಲಿ 0-15.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 02.5 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 15P ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ -00 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 19P ರಲ್ಲಿ 0-28.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 34/P ರಲ್ಲಿ 0-34 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 35/1P ರಲ್ಲಿ 02ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-02ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. M/s 222 Ventures Represented by Meghana Prasad Deshpande ಮತ್ತು RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd. Rep by H. P. Ramareddy & A. Ramareddy ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PL-32/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14 ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44ರ ಪೈಕಿ 0-07.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 55 ರಲ್ಲಿ 04 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 56 ರಲ್ಲಿ 0-22.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 57/1 ರಲ್ಲಿ 0-04.25 ಗುಂಟೆ, (0-0.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿನ 0-06 ಗುಂಟೆ (0-50 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಒಟ್ಟಾರೆ 05 ಎಕರೆ 21.75 ಗುಂಟೆ (0-0.75 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎ.ಲಾವಣ್ಯ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-39/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15 ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಪೈಕಿ 0-14 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 57/1 ರ ಪೈಕಿ 0-0.8ಗುಂಟೆ(0-0.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ. 76/1 ರ ಪೈಕಿ 0-23.5 ಗುಂಟೆ (0-0.1 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟು 01 ಎಕರೆ 05.50 ಗುಂಟೆ (0-1.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/1(ಪಿ), 18/2(ಪಿ), 18/3(ಪಿ), 18/4(ಪಿ), 18/6, 18/7, 18/8(ಪಿ), 18/9, 19/1(ಪಿ), 19/4(ಪಿ), 19/5(ಪಿ), 19/6(ಪಿ) ಹಾಗೂ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107/1, 107/2(ಪಿ), 107/3ಪಿ, 108/1ಪಿ, 116/1, 116/2, 116/3ಪಿ, 117/3ಪಿ, 118/1,118/2ಪಿ, 119/1, 119/2, 119/3(ಪಿ), 119/7 ಮತ್ತು 121(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 55188.55 ಚ.ಮೀ [13 ಎಕರೆ 25.50 ಗುಂಟೆ (0-13 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ: ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈಲಿ., ಮತ್ತು ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-09/2010-11 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/1,18/2,18/3,18/4,18/5 ಮತ್ತು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.117/3,118/1 ರಲ್ಲಿನ 22,611.62 ಚ.ಮೀ. [05ಎಕರೆ 23.1/2ಗುಂಟೆ] ಪೈಕಿ 19,620.50ಚ.ಮೀ (04 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಕ್ಷೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 4146.67 ಚ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಉಳಿಕೆ 15473.83 ಚ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/1[ಪಿ] ರಿಂದ 18/5[ಪಿ] ಮತ್ತು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.117/3[ಪಿ] ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ: Prospero Realty Ltd., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.59/4, 60/14, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/3, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 71, 72, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 101/1[ಪಿ], 101/2[ಪಿ], 102/1[ಪಿ], 102/2[ಪಿ], ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 61 ಎಕರೆ 16.50 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ (ಖರಾಬು 01 ಎಕರೆ 03 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗೆ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ 02 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 57 ಎಕರೆ 25.5 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 2,33,255.34 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರು ಪುನರ್ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿಯೇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು M/s Karle Infra Private Limited ಮತ್ತು ಇತರರು ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋನದಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ಮತ್ತು 2/6 ರಲ್ಲಿ (‘ಬಿ’ ಖರಾಬು 16.08 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ‘ಎ’ ಖರಾಬು 12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 08 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 32526.56 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಚೌಧರಿ, ಶ್ರೀ. ಅಡಗದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ Sಠಿeಛಿiಚಿಟ ಠಿoತಿeಡಿ oಜಿ ಚಿಣಣoಡಿಟಿeಥಿ ದಾರರಾದ ಒ/s. ಓiಣesh ಇsಣಚಿಣes ಐಣಜ., ನ ಪರವಾಗಿ ಇxeಛಿuಣive ಆiಡಿeಛಿಣoಡಿ ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.    ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ [ಅಪರ] ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.58(ಪಿ), 60(ಪಿ), 61/1(ಪಿ) ಮತ್ತು 64/1(ಪಿ) ರ ಒಟ್ಟು 27872.49 ಚ.ಮಿ (06 ಎಕರೆ 35.50 ಗುಂಟೆ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮಧು ರವರು ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎ ದಾರರಾದ ಮೆ: ವಜ್ರಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.22 ಪೈಕಿ 01 ಎಕರೆ (0-0.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ 4046.82 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕ ನಿವೇಶನ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಬಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 16/1 ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ.17/2 ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 05 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ (IT/BT) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s Vaishnavi Infrastructure Pvt. Ltd ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 0-32 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 0-32.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/1P ರಲ್ಲಿ 0-15.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 02.5 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 15P ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ -00 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 19P ರಲ್ಲಿ 0-28.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 34/P ರಲ್ಲಿ 0-34 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 35/1P ರಲ್ಲಿ 02ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-02ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. M/s 222 Ventures Represented by Meghana Prasad Deshpande ಮತ್ತು RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd. Rep by H. P. Ramareddy & A. Ramareddy ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/1 ಮತ್ತು 29/2 ರಲ್ಲಿನ 23,290.38 ಚ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ [IT / BT] ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಮೆಃ ಗೋಪಾಲನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋಸದಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಗೋಪಾಲನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋನದಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ಮತ್ತು 2/6 ರಲ್ಲಿ (‘ಬಿ’ ಖರಾಬು 16.08 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ‘ಎ’ ಖರಾಬು 12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 08 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 32526.56 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಚೌಧರಿ, ಶ್ರೀ. ಅಡಗದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ Special power of attorney ದಾರರಾದ M/s. Nitesh Estates Ltd., ನ ಪರವಾಗಿ Executive Director ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಿತ್ತಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 219 (ಹಳೇ ಸರ್ವೆ ನಂ.80) ರಲ್ಲಿ 20638.80 ಚ.ಮೀ.[05ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ (0-06 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ಸಾಯಿನಾಥ ಮತ್ತು ಇತರರು ರವರ ಪರವಾಗಿ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎ.ದಾರರಾದ ಮೆಃ ಅಲ್ಲೂರಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.56/3 ರಲ್ಲಿನ 01 ಎಕರೆ-16ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 56/4 ರಲ್ಲಿನ 0-20.50ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 56/5 ರಲ್ಲಿನ 0-13ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 56/6 ರಲ್ಲಿನ 0-25ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 02ಎಕರೆ-34.50ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ M/s Shivakar Developers Pvt Ltd., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.88/1(ಪಿ), 98/1, 89/2, 90, 91, 92/1, 93/1, 93/2ಎ, 93/2ಬಿ, 93/3, 93/4, 93/5, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1(ಪಿ), 98/2, 98/3, 98/4, 99, 100/1(ಪಿ), 101/1ಎ(ಪಿ), 101/1ಬಿ1, 101/2(ಪಿ), 101/3(ಪಿ), 102/1(ಪಿ), 102/2(ಪಿ), 102/3(ಪಿ), 103, 104/1(ಪಿ), 104/2, 104/3 ಮತ್ತು 104/4 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 66 ಎಕರೆ 06.50 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ 26 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ 2,65,117.47 ಚ.ಮೀ [65 ಎಕರೆ 20.50 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರು ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ M/s. L & T Construction Equipment Limited ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಹೋಬಳಿ, ವಿಭೂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 06 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ [26388.94 ಚ.ಮೀ.] ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30 ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44ರ ಪೈಕಿ 0-07.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 55 ರಲ್ಲಿ 04 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 56 ರಲ್ಲಿ 0-22.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 57/1 ರಲ್ಲಿ 0-04.25 ಗುಂಟೆ, (0-0.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿನ 0-06 ಗುಂಟೆ (0-50 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಒಟ್ಟಾರೆ 05 ಎಕರೆ 21.75 ಗುಂಟೆ (0-0.75 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎ.ಲಾವಣ್ಯ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-07ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-08.5ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 0-02.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/3P ರಲ್ಲಿ 0-16 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 19/P ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ -0.25 ಗುಂಟೆ [0-06ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ], ಸ.ನಂ. 21/1P ರಲ್ಲಿ 0-25.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 21/2P ರಲ್ಲಿ 0-02 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 27/2P ರಲ್ಲಿ 0-01.50 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.148/1 ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-10ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 148/2 ರಲ್ಲಿ 0-10 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 148/3 ರಲ್ಲಿ 0-21 ಗುಂಟೆ ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-26.50ಗುಂಟೆ (0-06 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕವಿತಾ, ಮುದ್ದಪ್ಪ, ಸುನಂದ ಮತ್ತು ಸುಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಪರವಾಗಿ GPA ದಾರರಾದ ಸುನಿತಾ, RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd ರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾವರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/9 ರಲ್ಲಿನ 7688.96 ಚ.ಮೀ. [01 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ] ರಲ್ಲಿನ 6070.20 ಚ.ಮೀ. [01 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ (04 ಗುಂಟೆ ಬಿ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚಾರ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೊದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 (ಹಳೇ ಸರ್ವೆ ನಂ.11) ರಲ್ಲಿನ 3981.06 ಚ.ಮೀ. [0ಎ-39.35ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಮೆ|| ಬಲ್ದೋಟ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನ ಪಾಲುದಾರರು (ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಮಂಜುಳ ರವರೊಂದಿಗೆ ಜೆ.ಡಿ.ಎ.ದಾರರು) ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಶಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 21/2, 21/2, 21/3, 22, 23, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು [15 ಎಕರೆ 03 ಗುಂಟೆ(0-07 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿ ಪಥಬದಲಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ 15 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ (0-08.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ 60854.22 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ M/s. DSR Infrastructure & Others ರವರು ವಸತಿ/ವಸತಿಯೇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 101/1 ಮತ್ತು ಬಿದರೇ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 69/3, 70/1, 70/2 ಒಟ್ಟು [18 ಎಕರೆ 12.08 ಗುಂಟೆ (0-09 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ಕಾಲುದಾರಿ ಪಥಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ 18 ಎಕರೆ 11.08 ಗುಂಟೆ (0-10 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ 74006.7 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ M/s. DSR Infrastructure Pvt. Ltd., ರವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ರ ಪೈಕಿ 10 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 26 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ 10ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 40468.23 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ M/s. DSR Infrastructure Pvt. Ltd., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಪಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 41/2, 42/1, 42/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7ಎ, 43/7ಬಿ, 43/8, 43/9 ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು [20 ಎಕರೆ 24 ಗುಂಟೆ (0-22 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ಕಾಲುದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಿದಾರಿ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ 20 ಎಕರೆ 19.08 ಗುಂಟೆ (0-26.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s Shivakar Infra P.L, M/s Shankar Developers P.L, M/s Akarsha Realty.P.L, M/s Earnest Construction P.L ಮತ್ತು Authorised Signatory ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಕರುಣೇಶ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.35/3 ರಲ್ಲಿ 01ಎ- 13 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.65/1ಎ2 ರಲ್ಲಿ 01ಎ-12.1/2 ಗುಂಟೆ (0-01.1/2 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬುಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.65/2 ರಲ್ಲಿ 02 ಎಕರೆ 00 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.65/3 ರಲ್ಲಿ 0-30 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.67/2ರ ಪೈಕಿ 03 ಎಕರೆ (0-01 ಗುಂ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.67/3 ರಲ್ಲಿ 02ಎ- 16 ಗುಂ(0-01.1/2 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಎಕರೆ 31.1/2 ಗುಂಟೆ (0-06 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಶಕುಂತಲ, ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮತ್ತು Avnash Amarlal Huf ಪರವಾಗಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ.ಎ.ದಾರರಾದ M/s Odion Builders & Developers ರವರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿತೇಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಒಯಾಸಿಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-07ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-08.5ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 0-02.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/3P ರಲ್ಲಿ 0-16 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 19/P ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ -0.25 ಗುಂಟೆ [0-06ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ], ಸ.ನಂ. 21/1P ರಲ್ಲಿ 0-25.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 21/2P ರಲ್ಲಿ 0-02 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 27/2P ರಲ್ಲಿ 0-01.50 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.148/1 ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ-10ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 148/2 ರಲ್ಲಿ 0-10 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 148/3 ರಲ್ಲಿ 0-21 ಗುಂಟೆ ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-26.50ಗುಂಟೆ (0-06 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕವಿತಾ, ಮುದ್ದಪ್ಪ, ಸುನಂದ ಮತ್ತು ಸುಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಪರವಾಗಿ GPA ದಾರರಾದ ಸುನಿತಾ, RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd ರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾವರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 50/2 ರಲ್ಲಿ 01ಎಕರೆ -14 ಗುಂಟೆ [0-08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ] ಅಥವಾ 5463.21 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ M/s Anushka Investments Represented by its Managing Partner Sri Avash Amarlal ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.1/1ರ ಪೈಕಿ 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 4/2 ರ ಪೈಕಿ 15/1 ಪೈಕಿ 15/2, 15/6, 15/7ರ ಪೈಕಿ 16/2, 16/3, 16/4ಎ, 16/4ಬಿರ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 89404.43 ಚ.ಮೀ. [22 ಎಕರೆ 3.70 ಗುಂಟೆ (0-05 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಹೆ.ಚ್.ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.80/3(ಪಿ), 80/4, 80/5, 80/6, 80/7 ಮತ್ತು 80/8 ಜಮೀನುಗಳ ಒಟ್ಟು 17,401.34 ಚ.ಮೀ. [04 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 16,693.14 ಚ.ಮೀ. [04 ಎಕರೆ 05 ಗುಂಟೆ (02 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ , ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101/1 ಮತ್ತು ಬಿದರೇ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/1,64/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 69/3, 70/1, 70/2 ಒಟ್ಟು [ 18 ಎಕರೆ 12.08 ಗುಂಟೆ (0-09 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ಕಾಲುದಾರಿ ಪಥ ಬದಲಾವಣಿಯಾದ ನಂತರ 18 ಎಕರೆ 11.08 ಗುಂಟೆ (0-10 ಗುಂಟರ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ 74006.7 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ DSR Infrastructure Pvt Ltd., ರವರ ಪರವಾಗಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 97, 98, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 101/3, 104, 105/1, 106, 108, 109/2, 129/1, 130/1, 130/2, 124, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2ಎ1, 142/2ಎ2, 142/2ಬಿ, ರಲ್ಲಿನ 31 ಎಕರೆ, 04 ಗುಂಟೆ (0.22 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಮೇ|| ಆಕರ್ಶಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈ ಲಿ. ರವರು ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 81ರಲ್ಲಿನ 11ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
         
         
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆಗಳು
PD Index Map ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_10 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_01 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_11 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_02 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_12 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_28 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_03 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_13 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_30 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_04 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_14 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_32 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_05 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_33 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_06 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_16 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_36