ನಗರ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ನಕ್ಷೆ ಆದೇಶ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.73(ಪಿ),75/1,76/1,88/1(ಪಿ),90(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 414790.70 ಚ.ಮೀ [10 ಎಕರೆ 10ಗುಂಟೆ(07 ಗುಂಟೆ ‘ಬಿ’ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಬೋರೇಗಱಡ, ನಿರ್ದೆಶಕರು,ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್,ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-11/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 97, 98, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 101/3, 104, 105/1,106,108,109/2,129/1,130/1,130/2,124,141/1,141/2,142/2ಂ2,142/2ಃ ರಲ್ಲಿನ 31 ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ (0-22 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಮೆ|| ಆಕರ್ಶಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ.ಪ್ಯೈ.ಲಿ., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-39/2012-13
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.13/1,13/2,13/10,13/11,13/12,13/13,13/14 ಮತ್ತು 13/15 ರಲ್ಲಿನ 26911.37 ಚ.ಮೀ (06 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ) (ಖರಾಬು 04 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವನೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭರತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-24/2017-18  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.78/1 ರಲ್ಲಿ 0-06.2 ಗುಂಟೆ,78/3 ರ ಪೈಕಿ ರಲ್ಲಿ 0-39.75ಗುಂಟೆ, 78/4 ರಲ್ಲಿ 0-33.25 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), 78/5 ರಲ್ಲಿ 0-32.50ಗುಂಟೆ,78/6 ರಲ್ಲಿ 0-15 ಗುಂಟೆ, 78/7 ರಲ್ಲಿ 0-28 ಗುಂಟೆ, 78/8 ಬಿರಪೈಕಿ 0-05ಗುಂಟೆ(0-01 ಗುಂಟರ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), 78/9 ರ ಪೈಕಿ 0-7.50 ಗುಂಡೆ ಒಟ್ಟು 04 ಎಕರೆ 7.25 ಗುಂಟೆ(0-02 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮೆ:ಸಲಾರ್ ಪುರಿಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DP-35/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಳೂ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.86/1 A ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ (0-03ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ.86/1ಃ ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 22.75 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಅಮಾನಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಗ್ರಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.171/2 ರಲ್ಲಿ 0-03 ಗುಂಟೆ (0-01 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟಾರೆ 07 ಎಕರೆ 15.75 ಗುಂಟೆ (0-05 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s. Neelanchal Lifestyle Housing LLP.ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-37/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
6 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಗುಬ್ಬಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 60/1 (ಪಿ) ಮತ್ತು 60/2(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ 7 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ (02 ಗುಂಟೆ ‘ಬಿ’ ಖರಾಬು ಕಳೆದು) 07 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ/30857.02ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ದಿ ಜಯನಗರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ.ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-26/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ,ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.61/3,62/2,84/1 (ಪಿ) ಮತ್ತು 84/2 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 23977.29 ಚ.ಮೀ.,[05 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-40/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.74/1,74/2,74/3,74/4,77/1,77/2,77/3 ಮತ್ತು 77/4 (ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ :2-190-11/1-4) ರಲ್ಲಿನ 52406.36 ಚ.ಮೀ [13ಎ-02 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ 04 ಗುಂಟರ ಖರಾಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 12ಎ-38 ಗುಂಟೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಸತಿಯೇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ (Iಖಿ/ಃಖಿ) ಉದ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ:ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರಿಮತಿ ನಿರೂಪ ಶಂಕರ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-46/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 0-32 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 0-32.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/1P ರಲ್ಲಿ 0-15.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 02.5 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 15P ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ -00 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 19P ರಲ್ಲಿ 0-28.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 34/P ರಲ್ಲಿ 0-34 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 35/1P ರಲ್ಲಿ 02ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-02ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. M/s 222 Ventures Represented by Meghana Prasad Deshpande ಮತ್ತು RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd. Rep by H. P. Ramareddy & A. Ramareddy ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-31/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಬಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 16/1 ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ.17/2 ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 05 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ (IT/BT) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ M/s Vaishnavi Infrastructure Pvt. Ltd ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DP-50/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋನದಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ಮತ್ತು 2/6 ರಲ್ಲಿ (‘ಬಿ’ ಖರಾಬು 16.08 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ‘ಎ’ ಖರಾಬು 12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 08 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 32526.56 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಚೌಧರಿ, ಶ್ರೀ. ಅಡಗದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ Special power of attorney ದಾರರಾದ M/s. Nitesh Estates Ltd., ನ ಪರವಾಗಿ Executive Director ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-56/2014-15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 [ಭಾಗ] ರಲ್ಲಿನ 1,94,256 ಚ.ಮೀ. [48 ಎಕರೆ] ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-33/2013-14 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12/1P ರಲ್ಲಿ 0-32 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 12/2P ರಲ್ಲಿ 0-32.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/1P ರಲ್ಲಿ 0-15.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 13/2P ರಲ್ಲಿ 02.5 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 15P ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ -00 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 19P ರಲ್ಲಿ 0-28.50 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 34/P ರಲ್ಲಿ 0-34 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 35/1P ರಲ್ಲಿ 02ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 08ಎಕರೆ-02ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. M/s 222 Ventures Represented by Meghana Prasad Deshpande ಮತ್ತು RD Buildtech & Developers [Karnataka] Pvt. Ltd. Rep by H. P. Ramareddy & A. Ramareddy ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PL-32/2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14 ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44ರ ಪೈಕಿ 0-07.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 55 ರಲ್ಲಿ 04 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 56 ರಲ್ಲಿ 0-22.75 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 57/1 ರಲ್ಲಿ 0-04.25 ಗುಂಟೆ, (0-0.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿನ 0-06 ಗುಂಟೆ (0-50 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಒಟ್ಟಾರೆ 05 ಎಕರೆ 21.75 ಗುಂಟೆ (0-0.75 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎ.ಲಾವಣ್ಯ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/PRL-39/2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15 ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಪೈಕಿ 0-14 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ. 57/1 ರ ಪೈಕಿ 0-0.8ಗುಂಟೆ(0-0.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸ.ನಂ. 76/1 ರ ಪೈಕಿ 0-23.5 ಗುಂಟೆ (0-0.1 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟು 01 ಎಕರೆ 05.50 ಗುಂಟೆ (0-1.25 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/1(ಪಿ), 18/2(ಪಿ), 18/3(ಪಿ), 18/4(ಪಿ), 18/6, 18/7, 18/8(ಪಿ), 18/9, 19/1(ಪಿ), 19/4(ಪಿ), 19/5(ಪಿ), 19/6(ಪಿ) ಹಾಗೂ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107/1, 107/2(ಪಿ), 107/3ಪಿ, 108/1ಪಿ, 116/1, 116/2, 116/3ಪಿ, 117/3ಪಿ, 118/1,118/2ಪಿ, 119/1, 119/2, 119/3(ಪಿ), 119/7 ಮತ್ತು 121(ಪಿ) ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 55188.55 ಚ.ಮೀ [13 ಎಕರೆ 25.50 ಗುಂಟೆ (0-13 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)] ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ: ಸೆಂಚುರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈಲಿ., ಮತ್ತು ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ನಯೋಸ/DLP-09/2010-11 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/1,18/2,18/3,18/4,18/5 ಮತ್ತು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.117/3,118/1 ರಲ್ಲಿನ 22,611.62 ಚ.ಮೀ. [05ಎಕರೆ 23.1/2ಗುಂಟೆ] ಪೈಕಿ 19,620.50ಚ.ಮೀ (04 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಕ್ಷೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 4146.67 ಚ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಉಳಿಕೆ 15473.83 ಚ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/1[ಪಿ] ರಿಂದ 18/5[ಪಿ] ಮತ್ತು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.117/3[ಪಿ] ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆ: Prospero Realty Ltd., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.59/4, 60/14, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/3, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 71, 72, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 101/1[ಪಿ], 101/2[ಪಿ], 102/1[ಪಿ], 102/2[ಪಿ], ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 61 ಎಕರೆ 16.50 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ (ಖರಾಬು 01 ಎಕರೆ 03 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗೆ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ 02 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 57 ಎಕರೆ 25.5 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 2,33,255.34 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರು ಪುನರ್ ಮಾರ್ಪಡಿತ ವಸತಿಯೇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು M/s Karle Infra Private Limited ಮತ್ತು ಇತರರು ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೋನದಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/2, 2/3, 2/4, 2/5 ಮತ್ತು 2/6 ರಲ್ಲಿ (‘ಬಿ’ ಖರಾಬು 16.08 ಗುಂಟೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ‘ಎ’ ಖರಾಬು 12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 08 ಎಕರೆ 01.08 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 32526.56 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಚೌಧರಿ, ಶ್ರೀ. ಅಡಗದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ Sಠಿeಛಿiಚಿಟ ಠಿoತಿeಡಿ oಜಿ ಚಿಣಣoಡಿಟಿeಥಿ ದಾರರಾದ ಒ/s. ಓiಣesh ಇsಣಚಿಣes ಐಣಜ., ನ ಪರವಾಗಿ ಇxeಛಿuಣive ಆiಡಿeಛಿಣoಡಿ ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.    ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ [ಅಪರ] ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.58(ಪಿ), 60(ಪಿ), 61/1(ಪಿ) ಮತ್ತು 64/1(ಪಿ) ರ ಒಟ್ಟು 27872.49 ಚ.ಮಿ (06 ಎಕರೆ 35.50 ಗುಂಟೆ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮಧು ರವರು ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎ ದಾರರಾದ ಮೆ: ವಜ್ರಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.22 ಪೈಕಿ 01 ಎಕರೆ (0-0.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ 4046.82 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕ ನಿವೇಶನ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
         
         
         
         
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆಗಳು
PD Index Map ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_10 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_01 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_11 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_24 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_02 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_12 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_28 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_03 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_13 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_30 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_04 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_14 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_32 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_05 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_33 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_06 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_16 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_36 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
PD_07 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ    
PD_08 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ    
PD_09 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ PD_19 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ    
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ , ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಲ
1

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3 ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2031 ರ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಲ
1 Volume 1 Vision Document

Download

6 Brochure RMP -2031  
2 Volume 3 Master Plan Document


Download

7 City Level PLU

Download

  Volume 3 Master Plan Document Sub1

Download

     
  Volume 3 Master Plan Document Sub2

Download

     
3 Valume 4 Planning District Report


Download

8 City Level ELU


Download

4 Valume 6 Zonning Regulation


Download

9 PD Index Map


Download

5 Volume 2 ELU Maps   10 Volume 5 Proposed Land Use Maps  
 
ELU_PD1 ELU_PD2
ELU_PD3 ELU_PD4
ELU_PD5 ELU_PD6
ELU_PD7 ELU_PD8
ELU_PD9 ELU_PD10
ELU_PD11 ELU_PD12
ELU_PD13 ELU_PD14
ELU_PD15 ELU_PD16
ELU_PD17 ELU_PD18
ELU_PD19 ELU_PD20
ELU_PD21 ELU_PD22
ELU_PD23 ELU_PD24
ELU_PD25 ELU_PD26
ELU_PD27 ELU_PD28
ELU_PD29 ELU_PD30
ELU_PD31 ELU_PD32
ELU_PD33 ELU_PD34
ELU_PD35 ELU_PD36
ELU_PD37 ELU_PD38

ELU_PD39

ELU_PD40

ELU_PD41

ELU_PD42