ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ  ಅಂತರ್  ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ\ಆಯುಕ್ತರು\ಟಿ-274\2015-16 16.10.2015
       

ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ತಿತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ