ವಸತಿ/ಬಡಾವಣೆಗಳು

ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ
1 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ವಿವರಗಳು
2 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಅನುಮೋದಿತ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಭಾಗಗಳು
1 ಪೂರ್ವ
2 ಪಶ್ಚಿಮ
3 ಉತ್ತರ 
4 ದಕ್ಷಿಣ