ವಸತಿ/ಬಡಾವಣೆಗಳು

ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ EMD ಮರು ಪಾವತಿ – ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳತೆ
1 6X9
2 9X12
3 12X18

ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ EMD ಮರು ಪಾವತಿ – ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳತೆ
1 6X9
2 9X12
3 12X18

ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ
1 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ವಿವರಗಳು
2 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ
2 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು
3 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ

ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಅನುಮೋದಿತ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಭಾಗಗಳು
1 ಪೂರ್ವ
2 ಪಶ್ಚಿಮ
3 ಉತ್ತರ 
4 ದಕ್ಷಿಣ