ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಮೂಲ
1 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (20X30 EWS) 2018/19 29.06.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (20X30 GEN) 2018/19 29.06.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (30X40 ) 2018/19 29.06.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (40X60) 2018/19 29.06.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (50X80) 2018/19 29.06.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ\ಆಯುಕ್ತರು\ಟಿ-274\2015-16 16.10.2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿಂಬಾಕಿ (Back Log) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ    

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ   09.08.2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿ ಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ   16.08.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9 ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ   22.09.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ