ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ\ಆಯುಕ್ತರು\ಟಿ-274\2015-16 16.10.2015
2 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿಂಬಾಕಿ (Back Log) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ    
3 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ   09.08.2017
4 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿ ಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ   16.08.2018