ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಾಂಕ ಮೂಲ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಅಪ್ರಾ\ಆಯುಕ್ತರು\ಟಿ-274\2015-16 16.10.2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿಂಬಾಕಿ (Back Log) ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ