ದರಖಾಸ್ತು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ
1 Outsourcing of marketing of flats, monitoring and collection of dues from the allottees
No. BDA/EE/HPD-1/TEN/T- 315/2017-18/CALL-2
2/15/2018  7:11:19 PM
2/26/2018  4:00:00 PM
2 No. BDA/EE/HPD-2/TEN/ 115 /2017-18
No. BDA/EE/HPD-2/TEN/ 115 /2017-18
2/15/2018  2:03:50 PM
3/19/2018  4:00:00 PM
3 No. BDA/EE/HPD-2/TEN/114 /2017-18
No. BDA/EE/HPD-2/TEN/114 /2017-18
2/15/2018  2:01:37 PM
3/19/2018 16:00
4 No. BDA/EE/HPD-2/TEN/ 113 /2017-18 No. BDA/EE/HPD-2/TEN/ 113 /2017-18 2/15/2018 13:59 3/19/2018 16:00
5 Construction of Villa Housing Project and 1BHK Housing project at Sy. No. 35 of Hunnigere Village in Dasanapura Hobli on Lump Sum Turnkey Basis based on Design under Two Cover System
BDA/2017-18/BD/WORK_INDENT1398 2/14/2018 12:12 2/26/2018 16:30
6 Construction of 2BHK Housing Units at Sy. No. 61/1 of Kommaghatta village under Nadaprabhu Kempegowda Layout on Lump Sum Turnkey Basis based on Tenderers Own Design under Two Cover System (PHASE 2) BDA/2017-18/BD/WORK_INDENT1397 2/14/2018 10:57 2/26/2018 16:00
7 Construction of 3 BHK Housing Units at Sy. No. 61/1 of Kommaghatta village under Nadaprabhu Kempegowda Layout on Lump Sum Turnkey Basis based on Tenderers Own Design under Two Cover System (PHASE 1) BDA/2017-18/BD/WORK_INDENT1396 2/14/2018 10:53 2/26/2018 16:00