ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಕೊಂಡಿಗಳು
1 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ https://india.gov.in/
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ http://www.karnataka.gov.in/
3 ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ http://www.uddkar.gov.in/
4 ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ http://www.bmrda.kar.nic.in/
5 ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ https://bwssb.gov.in/
6 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ https://bescom.org/
7 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ http://www.ksrtc.in/