ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.
ವಿಷಯಕೊಂಡಿಗಳು
1ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
https://india.gov.in/
2ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
http://www.karnataka.gov.in/
3ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
http://www.uddkar.gov.in/
4ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ
http://www.bmrda.kar.nic.in/
5ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ
https://bwssb.gov.in/
6ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ
https://bescom.org/
7ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ
http://www.ksrtc.in/