Close

  Contact_EM_KN

  # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
  1 ಡಾ||ಹೆಚ್.ಆರ್.ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗ 9448088097
  2 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎ.ಶಿವಾನಂದ್ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-1 & 3 9844026886
  3 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-3, 4 & 5 9448360038
  4 ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯತ್ ವಿಭಾಗ 9845630164
  5 ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-1 9449377654
  6 ಶ್ರೀ.ದುಷ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-2 9620459111
  7 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಧರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-3 7760012577
  8 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಮತಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-4 9880179189
  9 ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವನಾಥ್.ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-1 & 3 9008023009
  10 ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-2 9986499165
  11 ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು-4 9972511780
  12 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ 7349524895
  13 ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448432424
  14 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9743938431
  15 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 8660288142
  16 ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448600709
  17 ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಅರವಿಂದ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 8105864769
  18 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ 7019156268
  19 ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ 9448134787
  20  ಶ್ರೀ.ಯೋಗೀಶ್.ಕೆ.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9972598472
  21 ಶ್ರೀ.ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448125921
  22 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9845277543
  23 ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್.ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9481547464
  24 -- ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 7760263079
  25 ಶ್ರೀ.ಅಶ್ವಿನ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9972027373
  26 ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್.ಆರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9886747149
  27 ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880646155
  28 -- ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9986957606
  29 -- ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9741090331
  30 ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448403355
  31 ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880294721
  32 --- ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ 7259727427
  33 ಶ್ರೀ.ನವೀನ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ D.M 9986502225
  34 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ 9945455503
  35 ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9480657704
  36 ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಫ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9483523499
  37 ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಫ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9483523499
  38 ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9483523499
  39 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಕರ್ಜಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.5, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9845185890
  40 ಶ್ರೀಕ.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.6, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9353959701
  41 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880552515
  42 ಶ್ರೀ.ಶಬೀರ್ ಆಹ್ಮದ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9986686344
  43 ಶ್ರೀ.ಫರೂಕ್  ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9986691407
  44 ಶ್ರೀ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880950297
  45 ಶ್ರೀ.ಸಿ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9663863446
  46 ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಶ್.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9148170170
  47 ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಹೆಂಜಾರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.5, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448083527
  48 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಅವಲಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.5, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9845930016
  49 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್.ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.6, ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9980140191
  50 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚುಂಚೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ 9845620171
  51 ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9480589835
  52 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9480476754
  53 ಶ್ರೀ.ಮೊಹಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಆರೀಫ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9900260607
  54 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9449146282
  55 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಫ್ರಭು ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9901683569
  56 ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9036848419
  57 ಶ್ರೀ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448214917
  58 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9900142667
  59 ಶ್ರೀ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880100245
  60 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9880956688
  61 ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ (ಫ್ರಭಾರ) ನಾಡಫ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ 9611055415
  62 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 6361399346
  63 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 8861083656
  64 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9902063339
  65 ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9611055415
  66 ಶ್ರೀ.ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9964381663
  67 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9964628868
  68 ಶ್ರೀಮತಿ.ಶ್ವೇತ.ಕೆ.ಬಿ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.1, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9740175002
  69   ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
  70 ಶ್ರೀ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್.ಟಿ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.2, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9845961459
  71 ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.3, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9243411114
  72 ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ರವಿಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448139698
  73 ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್.ವಿ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಂ.4, ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ 9448116927
  74 ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಾಡಫ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ
   (Water Supply & UGD)
  7349277565
  75 ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಾಡಫ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ 
  (Water Supply & UGD)
  9945799779
  76 ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ನಾಡಫ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ 
  (Water Supply & UGD)
  9686193399
  77 ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ ವಿಭಾಗ 7349277556
  78 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ ವಿಭಾಗ 9449377654
  79 ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ ವಿಭಾಗ 9341952991
  80 ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -01 7349277556
  81 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಷ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -02 9845033499
  82 ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -01 & 02 9945539596
  83 ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -01 & 02 9900055612
  84 ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -01 & 02 9972830123
  85 ಶ್ರೀ.ಶಿವಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ -01 & 02 9900087285
  86 ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 7349277556
  87 ಶ್ರೀ.ರವಿಂದ್ರಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 7019862124
  88 ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 8217594451
  89 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ದೀಪಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ (ಫ್ರಭಾರ) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ 8660729588
  90 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ದೀಪಕ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ 8660729588
  91 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ 9902617656
  92 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಾಲರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ 8867614820