Close

    Contact_Harticulture_Kn

    # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
    1 ಡಿ.ಎಂ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ 9845741316 Extn.No.242
    2 ಕೆಂಪ ತೋಟಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ  
    3 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ. ತೋಟಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ