Close
    ಇ ಹರಾಜು ನಿವೇಶನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:21.02.2023           ನೌಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ          
    min-prof
    Sri Kumar Naik G, IAS Hon'ble Commissioner